Tâğûta muhâkeme olmanın küfür olması ihtilaflı bir mes’ele midir?

 Soru: Tâğûta muhâkeme olmanın küfür olması ihtilaflı bir mes’ele midir?  Cevâb: Hamd ve hüküm, Allâh Subhânehu ve Teâlâ’ya mahsustur. İlk olarak bilmelisin ki! Tâğûta muhâkeme olmanın küfür olduğunda ümmet ittifak etmiştir. Bu hüküm zamanların yahut mekânların değişmesiy...

Dâru’l-Harb’te tâğûta muhâkeme olmak câiz midir?

Soru: Dâru’l-Harbte tâğûta muhâkeme olmak câiz midir?  Sürekli sorulan bu sorunun tafsilâtı şöyledir: “Nisâ Sûresi’nin 60. âyet-i kerîmesi Medine’de yani Dâru’l-İslâm’da/İslâm’ın hâkim olduğu bir yerde inmiştir. Bu sebeble İslâm’ın hâkim olmadığı topraklarda y...

Nisâ Sûresi’nin 60. âyetinin hükmü, nüzûl ortamı ileri sürülerek Dâru’l-İslâm ile sınırlandırılabilir mi?

TÂĞÛTA MUHÂKEMENİN HÜKMÜ HAKKINDA GETİRİLEN ŞÜPHELERE CEVÂBLAR Şüphe: Nisâ Sûresi’nin 60. âyetinin hükmü, nüzûl ortamı ileri sürülerek Dâru’l-İslâm ile sınırlandırılabilir mi?  Hamd ve hüküm, Allâh Subhânehu ve Teâlâ’ya mahsustur. Getirilen bu şüphenin tafsilâtı şöyledir: “Nis...