Dört İmâmın Akîdesi

DÖRT İMÂMIN AKÎDESİ Abdullâh Saîd el-Müderris   MUKADDİME:   Rahmân ve Rahîm olan Allâh’ın ismiyle…  Hamd, -âlemlerin Rabbi olan- Allâh’a mahsustur. O’na hamd eder, O’ndan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ve amellerimizin kötülüğünden O’na sığınırı...